top of page

Obchodní a servisní podmínky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto obchodní podmínky vydané obchodní podnikatele Nazim Aghayev, IČO: 17859026, se sídlem: Sokolovská 274/142, Praha 8 - Invalidovna, PSČ 186 00 (dále jen „Servis“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy mezi Servisem a Zákazníkem. Smlouva mezi Servisem a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy Servis a Zákazník podepíší zakázkový list. V Zakázkovém listu se uvede zejména identifikační údaje zákazníka, předpokládaná cena opravy, identifikace opravovaného zařízení, a datum předání zařízení ze strany Zákazníka Servisu. 

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje.

Poskytované služby

Servis zajišťuje opravy a technický údržbu elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení.

Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. 

Dílý (vč. LCD displeju) jsou originální-obnovený (repasovane), neznamená, že díly jsou originální, přimo výrobce. 

Zákazník bere na vědomí, že Servis neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

 

CENA OPRAVY

Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem. Servis si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem Servisu na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 20 %, Servis si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zákazník se zavazuje uhradit Servisu celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to v hotovosti nebo bezhotovostní platba.

Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Servis oprávněn využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

 

OPRAVA ZAŘÍZENÍ

Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit pracovníkovi Servisu. Pokud tato podmínka není splněna, servisní středisko nezaručuje odstranění konkrétního problému se zařízením.

Servis neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem Servisu. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána), poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat.

Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

Oprava zařízení se stopami vlhkosti, koroze, úderů či pádů je prováděna bez záruky (BEZ ZÁRUKY na provedenou praci). V případě oxidace, vniknutí cizích látek nebo mechanického poškození zařízení, může přístroj během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servis zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad a neodpovídá za uchování informací v zařízení a jeho úložištích. Oprava se týká pouze těch poruch, které sdělí klient. 

Opravy zařízení, telefonu, PC a notebooků do 2500 Kč provádíme bez souhlasu zákazníka. Minimální cena zakázky je 200 Kč. 

Zařízení bylo se souhlasem klienta přijato bez demontáže a kontroly vnitřních poškození a vnitřních komponentů. Klient chápe, že jakákoliv vnitřní poškození, poruchy a chybijecí komponenty které mohou být zjištěny v zařízení během servisních prací, vznikly před přijetím zařízení do opravy 

Klient nese riziko úplné nebo částečné ztráty práceschopnosti zařízení během opravy v případě hrubého porušení uživatelem provozních podmínek, koroze, vlhkosti či mechanického poškození. Při třetí reklamaci má klient nárok na vrácení části peněz. 

Doba diagnostiky a opravy zařízení je závislá na druhu závady, dostupnosti náhradních dílů a může trvat až 60 dní. V případě odmítnutí opravy maximální doba pro vyzvednutí zařízení - 14 až 60 dní. 

Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí zákazníkem. 

Oprava se může být prodloužena z důvodu nedostupnosti nebo vadného náhradního dílu, dále pak nalezení další závady, která nebyla zákazníkem uvedena. U softwerových oprav je vždy zákazník upozorněn na možné prodloužení opravy z závislosti na aktuální verzi v zařízení.

Na náhradní díly použité při opravě, je poskytována záruka v délce 3 měsíců. 

Oprava se může být prodloužena z důvodu nedostupnosti nebo vadného náhradního dílu, dále pak nalezení další závady, která nebyla zákazníkem uvedena. U softwerových oprav je vždy zákazník upozorněn na možné prodloužení opravy z závislosti na aktuální verzi v zařízení. Oprava se může být prodloužena z důvodu nedostupnosti nebo vadného náhradního dílu, dále pak nalezení další závady, která nebyla zákazníkem uvedena. U softwerových oprav je vždy zákazník upozorněn na možné prodloužení opravy z závislosti na aktuální verzi v zařízení.

U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 60-ti dnů od data dokončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 10 Kč za každý započatý den od ukončení opravy. Po třech měsících od data dokončení opravy je servis oprávněn na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky. 

Vnější kontrola zařizení je provedena v přítomnosti klienta. Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, telefonicky a e-mailem.

 

 

VADNÉ DÍLY A JEJICH VÝMĚNA

 

Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepovažuje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.

Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce, stejně kvalitně, jako díl originální.

Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

 

 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Na tyto Servisní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitelem vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

PLATNOST

Servisní podmínky jsou platné od 15.05.2023. Prodávající Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tyto Servisní podmínky bez předchozího upozornění. O takovém kroku bude Zákazník Objednatel vyrozuměn na webových stránkách www.pajecka.cz a na provozovně Praha-6, ul. Milady Horákové 101, kde jsou Servisní podmínky k nahlédnutí.

 

Reklamační řád 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tento reklamační řád podrobněji popisuje, jakým způsobem má kupující postupovat při reklamaci zboží či opravy pořízeného od prodávajícího.
Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem

 

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese: Praha, Praha-6, Milady Horákové 101, vždy však bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující při tom uvede své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis reklamované vady, svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a přinest zařízení na diagnostiku.
Doba pro uplatnění může být prodávajícím upravena v závislosti na typu a povaze zboží, o čemž je kupující vždy informován předem na detailu konkrétního zboží a zároveň je taková doba uvedena na prodejním dokladu.
Kupující je však povinen oznámit vadu prodávajícímu vždy bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Objednatele je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závaz, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo, jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravnou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

Po výměně displeje, LCD, baterie, konektoru a dalších komponentů, nesplňuje zařízení voděodolnost dle podmínek výrobce.

 

 ZÁRUČNÍ OPRAVY

 

Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedení servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednavatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. V případě vrácení peněž jsou tyto zasílána na účet zákazníkovi do 14 dnů od ukončení reklamace.

 

Požadavky na záruční opravy nebudou uznány, jako oprávněné v těchto případech:

nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem, jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo, jako na záruční;

je-li zařízení mechanicky poškozené (pádem, tlakem apod.) nebo pokud bylo zařízení vystaveno kontaktu s kapalinou;

neprojeví-li se reklamovaná závady během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat;

je-li příčinou závazky nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu;

je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby;

bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele;

nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek, na vydaném servisním protokolu;

z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

 

 

VOLBY REKLAMACE
Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat následující:

1. Bezplatné odstranění vady opravou (u vady odstranitelné)

2. Slevu z kupní ceny nebo slevu na prace u opravy, bez opravy (u vady odstranitelné)

3. Vrácení kupní ceny nebo vrácení ceny opravy (u vady neodstranitelné)


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 15.05.2023

bottom of page